Microsoft Basic I/Atari 800 Basic V1.0 (C) 1981 Microsoft.jpg